B. Věcná část


Charakteristika zájmového území


Obec Střílky ležící v okrese Kroměříž, ORP Kroměříž, ve Zlínském kraji. Katastrální území obce má rozlohu 991 ha, počet obyvatel 598.

Obec Střílky je součástí lidských sídel Kroměřížska : na severozápadním úpatí Chřibů, svažujících se do údolí říčky Litavy a Kyjovky, leží v nadmořské výšce 337 m. n.m..

Z hlediska širších vztahů spadá obec Střílky do území správního obvodu s rozšířenou působnosti – města Kroměříž, které se nachází 25 km severovýchodně od obce Střílky.

Obec Střílky a její povodňové ohrožení tvoří jednak síť stávajících toků – Střílecký potok a Zámecký potok - další tok v obci Lískovcový potok odtékající z jižní hranice obce směrem na Lískovec - Koryčany – zásobené srážkami nad Chřiby - a jejich severních výběžků – Hrad (552 m n.m), Na Pahrbu (512 m n.m.), Velká Jivina (519 m n.m) a Bralová (400 m).

Z důvodu ohrožení obce bleskovými povodněmi využívá tento nový digitální povodňový plán stávající síť srážkoměrů v okolí Střílek, které tak bude varovat před hrozící přívalovou srážkou. To umožní dále především včasné varování obyvatelstva obce i dalších sídel po tocích, před povodněmi a efektivní krizové řízení obce za mimořádných událostí.

Obec je dobře dopravně dostupná, z hlavní trasy I. třídy E50 spojující Brno - Uherské Hradiště - Trenčín. Pro region je typické zastoupení menšího počtu firem, jedná se však zejména o podniky řazené do kategorie malých a mikro. Region má zemědělsko - pastevecko - průmyslový charakter. Střílky vždy byla typickou zemědělskou vesnicí.

Jednou z priorit je další zlepšování stavu životního prostředí, technické, rekreační, turistické, ubytovací a dopravní infrastruktury, taky i rozvoj podnikatelských a občanských aktivit v obcí.

Na území katastru obce Střílky se nachází významné barokní stavební památky, jako barokní hřbitov a Střílecký Zámek ohrožované povodněmi z přívalových srážek. Jinde srážky které rozvodňují jak Střílecký potok, tak Zámecký potok hrozí vylitím ale také tvoří významné přítoky svodných hlavních toků z území - Litavy a Kyjovky. Rozsáhlé svodné území severozápadních prudkých svahů Chřibů je charakteristické rychlým náběhem povodní z letních přívalových dešťů.

Obec je ohrožována také jarním táním sněhové pokrývky doprovázené srážkami.