Hydrologické údaje

Střílky patří do povodí Dyje (subpovodí Litavy a Kyjovky v subpovodí Svratky přínáležející do povodí Dyje) ve Zlínském kraji, a říčky Litavy a Kyjovky, i na základě historických zkušeností, jsou významným recipientem toků z Střílek.  Střílecký potok a Zámecký potok jsou hlavními většími toky katastru obce Střílky a patří do povodí Dyje ve Zlínském kraji. Z hlediska možného povodňového ohrožení se tyto toky vyznačují vyšší rychlostí povodňové vlny z důvodu stoku z hřebenů Chřibů, jejichž vrcholky dosahují výšek 552 - 450 m n.m..

Charakteristika dílčího povodí Zámeckého a Stříleckého p.

Zámecký a Střílecký p. a jejich několikeré přítoky v obci Střílky a také potoků jivinského a Lískoveckého - jsou hlavními zdroji povodní katastru obce Střílky. Patří do povodí Dyje (následně Moravy) ve Zlínském a Jihomoravském kraji.

Z hlediska možného povodňového ohrožení se toky Střílecký potok a Zámecký potok stékající z kopcovitého masivu – Přírodního parku Chřiby (Hrad, Bralová, Velká jivina), který je jejich severním výběžkem a jejichž vrcholky dosahují výšek 552 m m, vyznačují vyšší rychlostí povodňové vlny.

Obr. 1  Katastr obce Střílky – přitékající potoky - Zámecký, Střílecký a jivinský) s přítoky v zástavbě obce směry stoku a rozlivů – bleskových stoků z kritických srážek a stanovená záplavová území na Litavě. zdroj - POVIS

Letní hydrologický režim

Nebezpečí hrozí jak z letních přívalových, tak déletrvajících vodnatých srážek.

Zimní hydrologický režim

Ledové jevy, které by ohrožovaly obec Střílky se ve významnější míře nevyskytují. Pokud by došlo k zalednění na Stříleckém potoku nebo Zámeckém potoku, je tento jev výrazně omezen bystřinným charakterem toků a kaskádou retenčních rybníků na Zámeckém potoku, kdy k nápěchům nemůže na mostcích a lávkách docházet, kritická je ovšem situace na propustcích toků pod komunikacemi v obci. Na druhé straně ovšem hrozí významné zvýšení hladin při jarním tání sněhové pokrývky doprovázeném dešťovými srážkami.

Mapa vodních toků s barevným vyznačením správcovství